اَی بی نامرد

مفت بمیر

یارانه برکت داره!

جرئت داری شکایت کن (۲)

کشاورزا خسته ن! می فهمی؟

کارشناس قاچاق

عقده ی اینستاگرامی

سلفی با جنازه

پلیس محسوس

ولی این چیزی از ارزش های ما کم نمی کنه!

تا حالا آقازاده به پستت خورده؟

داروی بنجل

قرص اعصابِ شهرداری

جرئت داری شکایت کن (۱)

خودکشی هم گرون شده!

بگـیـرم؟ بگــیــرم؟